01597 822665
01597 829298

facebook.jpg Google+ twitternew40px.png

Amdanom


Archebu

Newyddion

Croeso i’n gwefan newydd a gobeithio y byddwch yn mwynhau’r olwg newydd gyda nifer o nodweddion ychwanegol. Dros y misoedd nesaf byddwn yn rhoi manylion rhagor o gyrsiau a rhagor o luniau o fwthyn byrnau gwellt Bathsheba, sydd bron yn barod. Cymrwch gip ar y gwaith adeiladu

Cyrsiau

Am Fferm Ty Gwyn

Fferm gymysg, draddodiadol, organig yw Ty Gwyn ym mryniau Maesyfed gyda golygyfeydd godidog i bob cyfeiriad. Mae Ty Gwyn yn ganolfan ddelfrydol ar gyfer chwilota drwy’r ardal gudd, ddilychwin yma o ganolbarth Cymru. Mae Cwm Elan, Llanfair ym Muallt a’r Gelli Gandryll  i gyd o fewn cyrraedd hwylus. Gallwch gerdded ar y fferm ac mae digon o lwybrau a theithiau cerdded hirach yn yr ardal. Gallwch wylio’r bywyd gwyllt; mae gyda ni farcutiaid, boncathod, sgwarnogod a moch daear; mwynhewch yr awyr iach, yr awyr agored a’r tawelwch a’r llonyddwch llwyr.  O’r fferm mae’n hawdd cyrraedd tref sba Fictorianaidd  Llandrindod gyda’i adeiladau godidog, nifer ohonyn nhw o gwmpas Gerddi’r Deml. Yn y dref mae yna archfarchnadoedd, siopau bwyd lleol, theatr Fictorianaidd, siopau anrhegion, siopau coffi, tai bwyta a thafarndai. Mae’r llyn 13 erw yn nodwedd arbennig gyda ffynnon ddraig arbennig yn y canol.

Mae Ty Gwyn mewn lleoliad gwirioneddol hyfryd. Wrth i chi yrru i lawr y lôn fe welwch olygfa o’r holl fryniau o’ch blaen. Unwaith y byddwch chi yma mae’n hollol heddychlon a thawel, does dim un adeilad arall yn agos ac mae’r awyr yn dywyll yn y nos felly gallwch weld y ser. Yr unig sŵn glywch chi yw’r adar, y nant a’n da byw. Mae’r lôn sy’n arwain at y fferm yn dawel iawn ac nid yw’n arwain i unrhyw le arall felly dim ond tua un car bob dydd sy’n mynd ar ei hyd!

Rydym yn ffermio yn y dull traddodiadol fel cenedlaethau o ffermwyr o’n blaenau.

DSC4608.JPG

Mae gyda ni braidd o ddefaid Llŷn, brîd Cymreig o Benrhyn Llŷn sy’n paru gyda’n hyrddod Charollais, Rush a Lionel neu ein hwrdd Llŷn, Hugh.  Rydym yn wyna yn gynnar ym mis Ebrill pan fo’r tywydd ychydig yn well, gobeithio, a’r glaswellt yn tyfu.  2-Artie_March_2010_709.JPG

Gyrr cymysg o wartheg sugno o fridiau brodorol fel yr Hereford a’r Angus sydd gyda ni sy’n paru gyda’n tarw Hereford, Brummie.

Fe welwch chi geffylau o gwmpas y fferm hefyd: Melly, Cleveland Bay x TB, Stanley Irish Draught x TB, Monty a Phoebe, ill dwy o waed pur.  Mae pob un yn gyfeillgar gyda chymeriadau gwahanol ac yn hapus os ewch i siarad â nhw! 

Mae ein ieir Light Sussex a Buff Orpingtons yn rhoi wyau i ni a’n gwesteion.

Ac yn olaf ond yn sicr nid y lleiaf, ein cŵn - Moss, y ci defaid ac Ash ein cocker spaniel bywiog iawn!

Rydym wrth ein bodd yn gofalu am y tir rydym yn ei ffermio er mwyn cynnal a gwella’r tir ar gyfer bywyd gwyllt. Rydym yn rhan o Glastir, sef cynllun amgylcheddol Llywodraeth Cymru; rydym yn cynnal hen diroedd pori, yn gadael i’n cloddiau dyfu’n fwy trwchus ac yn dalach ac yn cynnal ffosydd a phyllau. Yng Ngoedwig Ben  fe welwch lle gosodon ni glawdd oedd wedi dirwyio’n enbyd ond sydd yn mynd o nerth i nerth.  Rydym hefyd wedi gosod blychau adar o wahanol feintiau a siapau ar gyfer amrywiaeth o adar. Mae ein gwestion wedi sylwi ar yr adar canlynol ar y fferm: barcud, boncath, tylluan frith, ehedydd, titw tomos las, ji-binc, llinos werdd, eurbinc, tinwen, gwcw, dryw, aderyn y to,  llwyd y berth, telor penddu, siffsaff, bronfraith fawr, bronfraith y grug,  llinos tingoch, cnocell werdd, cnocell fraith leiaf, gwennol, gwennol y bondo, robin, aderyn du, ysguthan, ffesant, coch y berllan, brân, jac-do ac o bosibl dryw’r helyg. 

Tractor_and_Phoebe_010.jpgAr wahanol adegau’r flwyddyn mae pethau gwahanol i’w gweld. Yn y gwanwyn y blodau gwyllt a blodau Mai; yn yr haf mae tarth y bore yn aml yn gorwedd yn y dyffrynoedd islaw; yn yr hydref mae’r coed yn troi’n goch ac aur gyda’r mwyar ar y perthi; yn y gaeaf mae’r barrug ar y coed ac ydy, mae’n bwrw glaw ambell dro! 

Beth bynnag fo’r tymor gobeithio y cewch chi wyliau cofiadwy a chyfle i ymlacio yma yn Nhy Gwyn.

Granary Cottage

Guestbook

Thank you for a lovely stay in a beautiful setting. The children loved the treasure hunting and pond dipping. The grown ups became a little bit obsessed with bird spotting!!! We saw lots of lovely animals and flowers. Having no electricity was a novelty and not an issue. Thank you.

Tim, Yvonne, Osian(7) Nia (3)

Profiad Straw Bale