01597 822665
01597 829298

facebook.jpg Google+ twitternew40px.png

Amdanom


Archebu

Newyddion

Croeso i’n gwefan newydd a gobeithio y byddwch yn mwynhau’r olwg newydd gyda nifer o nodweddion ychwanegol. Dros y misoedd nesaf byddwn yn rhoi manylion rhagor o gyrsiau a rhagor o luniau o fwthyn byrnau gwellt Bathsheba, sydd bron yn barod. Cymrwch gip ar y gwaith adeiladu

Cyrsiau

Am Fferm Ty Gwyn

Fferm gymysg, draddodiadol, organig yw Ty Gwyn ym mryniau Maesyfed gyda golygyfeydd godidog i bob cyfeiriad. Mae Ty Gwyn yn ganolfan ddelfrydol ar gyfer chwilota drwy’r ardal gudd, ddilychwin yma o ganolbarth Cymru. Mae Cwm Elan, Llanfair ym Muallt a’r Gelli Gandryll  i gyd o fewn cyrraedd hwylus. Gallwch gerdded ar y fferm ac mae digon o lwybrau a theithiau cerdded hirach yn yr ardal. Gallwch wylio’r bywyd gwyllt; mae gyda ni farcutiaid, boncathod, sgwarnogod a moch daear; mwynhewch yr awyr iach, yr awyr agored a’r tawelwch a’r llonyddwch llwyr.  O’r fferm mae’n hawdd cyrraedd tref sba Fictorianaidd  Llandrindod gyda’i adeiladau godidog, nifer ohonyn nhw o gwmpas Gerddi’r Deml. Yn y dref mae yna archfarchnadoedd, siopau bwyd lleol, theatr Fictorianaidd, siopau anrhegion, siopau coffi, tai bwyta a thafarndai. Mae’r llyn 13 erw yn nodwedd arbennig gyda ffynnon ddraig arbennig yn y canol.

Mae Ty Gwyn mewn lleoliad gwirioneddol hyfryd. Wrth i chi yrru i lawr y lôn fe welwch olygfa o’r holl fryniau o’ch blaen. Unwaith y byddwch chi yma mae’n hollol heddychlon a thawel, does dim un adeilad arall yn agos ac mae’r awyr yn dywyll yn y nos felly gallwch weld y ser. Yr unig sŵn glywch chi yw’r adar, y nant a’n da byw. Mae’r lôn sy’n arwain at y fferm yn dawel iawn ac nid yw’n arwain i unrhyw le arall felly dim ond tua un car bob dydd sy’n mynd ar ei hyd!

Rydym yn ffermio yn y dull traddodiadol fel cenedlaethau o ffermwyr o’n blaenau.

DSC4608.JPG

Mae gyda ni braidd o ddefaid Llŷn, brîd Cymreig o Benrhyn Llŷn sy’n paru gyda’n hyrddod Charollais, Rush a Lionel neu ein hwrdd Llŷn, Hugh.  Rydym yn wyna yn gynnar ym mis Ebrill pan fo’r tywydd ychydig yn well, gobeithio, a’r glaswellt yn tyfu.  2-Artie_March_2010_709.JPG

Gyrr cymysg o wartheg sugno o fridiau brodorol fel yr Hereford a’r Angus sydd gyda ni sy’n paru gyda’n tarw Hereford, Brummie.

Fe welwch chi geffylau o gwmpas y fferm hefyd: Melly, Cleveland Bay x TB, Stanley Irish Draught x TB, Monty a Phoebe, ill dwy o waed pur.  Mae pob un yn gyfeillgar gyda chymeriadau gwahanol ac yn hapus os ewch i siarad â nhw! 

Mae ein ieir Light Sussex a Buff Orpingtons yn rhoi wyau i ni a’n gwesteion.

Ac yn olaf ond yn sicr nid y lleiaf, ein cŵn - Moss, y ci defaid ac Ash ein cocker spaniel bywiog iawn!

Rydym wrth ein bodd yn gofalu am y tir rydym yn ei ffermio er mwyn cynnal a gwella’r tir ar gyfer bywyd gwyllt. Rydym yn rhan o Glastir, sef cynllun amgylcheddol Llywodraeth Cymru; rydym yn cynnal hen diroedd pori, yn gadael i’n cloddiau dyfu’n fwy trwchus ac yn dalach ac yn cynnal ffosydd a phyllau. Yng Ngoedwig Ben  fe welwch lle gosodon ni glawdd oedd wedi dirwyio’n enbyd ond sydd yn mynd o nerth i nerth.  Rydym hefyd wedi gosod blychau adar o wahanol feintiau a siapau ar gyfer amrywiaeth o adar. Mae ein gwestion wedi sylwi ar yr adar canlynol ar y fferm: barcud, boncath, tylluan frith, ehedydd, titw tomos las, ji-binc, llinos werdd, eurbinc, tinwen, gwcw, dryw, aderyn y to,  llwyd y berth, telor penddu, siffsaff, bronfraith fawr, bronfraith y grug,  llinos tingoch, cnocell werdd, cnocell fraith leiaf, gwennol, gwennol y bondo, robin, aderyn du, ysguthan, ffesant, coch y berllan, brân, jac-do ac o bosibl dryw’r helyg. 

Tractor_and_Phoebe_010.jpgAr wahanol adegau’r flwyddyn mae pethau gwahanol i’w gweld. Yn y gwanwyn y blodau gwyllt a blodau Mai; yn yr haf mae tarth y bore yn aml yn gorwedd yn y dyffrynoedd islaw; yn yr hydref mae’r coed yn troi’n goch ac aur gyda’r mwyar ar y perthi; yn y gaeaf mae’r barrug ar y coed ac ydy, mae’n bwrw glaw ambell dro! 

Beth bynnag fo’r tymor gobeithio y cewch chi wyliau cofiadwy a chyfle i ymlacio yma yn Nhy Gwyn.

Granary Cottage

Guestbook

A very welcome retreat away from the chaos of normal life. We absolutely love the Straw Cottage and its setting. We feel very cosy with the storm whirling around outside. Thank you.

Harriet, Catherine & Florence (15 months)

Profiad Straw Bale